پس از خشم طرفداران، سونی از پیوند دادن حساب Helldivers 2 به PSN عقب نشینی کرد

Helldivers 2 میلیون ها نسخه فروخته است.


سونی تصمیم نامطلوبی را که طرفداران Helldivers 2 را م،م می کرد تا بازی رایانه شخصی خود را به شبکه PSN سونی مرتبط کنند، لغو می کند. بیشتر بخو،د

منبع: https://venturebeat.com/games/sony-retreats-from-،divers-2-account-linking-for-psn-after-fan-outrage/