سیسکو در RSAC 2024 امنیت سایبری را با هوش مصنوعی و بینش در سطح هسته بازسازی می کند.

اعتبار: VentureBeat با استفاده از DALL-E

اعتبار: VentureBeat با استفاده از DALL-E


دفاع در برابر حملات متخاصم مبتنی بر هوش مصنوعی و هجوم مهاجمان جدید مست،م رویکرد جدیدی برای امنیت سایبری است

منبع: https://venturebeat.com/security/cisco-reimagines-cybersecurity-at-rsac-2024-with-ai-and-kernel-level-visibility/